Състав

Велина Георгиева

Велина Георгиева

Велина Георгиева е родена на 13 ноември 1999 г. във Варна. Завършва „Актьорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Снежина Танковска през 2022 г.

Опит на сцена: Даша в "Бесове“ от Албер Камю- реж. Боян Арсов, театър НАТФИЗ; Орсина в "Емилия Галоти" от Готхолд Ефраим Лесинг- реж. Петър Денчев, театър НАТФИЗ; Нели в "Лято и дим" от Тенеси Уилямс- реж. Анастасия Събева в МГТ "Зад канала"; Сабине в "Питър Гинт" от Дейвид Хеър- реж. Боян Арсов, театър НАТФИЗ; Сю в "Разбиване" от Нийл Лабют- реж. Надя Пенчева, I Am Studio; Сандра в „Полет над кукувиче гнездо“- реж. Стефан Спасов, ДТ „Гео Милев“; Бежания и Ангелина в "ММЕ, кой пръв започна" от Деян Дуковски- реж. Николай Йорданов, ДТ „Гео Милев“.
Велина Георгиева е участвала и в телевизионните сериали- „Братя“, Нова тв в ролята на Нора, Кристина в сериала "Съни бийч", БТВ, главна роля на София в късометражния филм на БНТ "Връзка" с реж. Александра Боишина, роля на Ани в късометражния филм "Разговори с моя непознат"- реж. Лора Маркова-конкурс за млади кино режисьори- Кино 355, фондация „Стоян Камбарев“. Има участия в реклами и музикални клипове на Стефан Илчев.

 

Velina Georgieva was born on November 13, 1999 in Varna. She graduated in Drama Acting at NAFTA "Krastyo Sarafov" in the class of Prof. Snezhina Tankovska in 2022.

Stage experience: Dasha in "The Possessed" by Albert Camus directed by Boyan Arsov, NATFIZ Theatre; Orsina in "Emilia Galotti" by Gothold Ephraim Lessing directed by Petar Denchev, NATFIZ Theatre; Nelly in "Summer and Smoke" by Tennessee Williams, directed by Anastasia Sabeva; Sabine in "Peter Gynt" by David Hare, directed by Boyan Arsov, NATFIZ Theatre; Sue in "Power and Relationships" by Neil LaBute directed by Nadia Pencheva; Sandra in "Flight over the Cuckoo's Nest" directed by Stefan Spasov; Bezhania and Angelina in "MME, who started first" by Deyan Dukovski directed by Nikolay Yordanov.

Velina Georgieva also participated in the TV series "Brothers", Nova TV in the role of Nora, Christina in the series "Sunny Beach", BTV, leading role of Sofia in the short film BNT "Relationship" directed by Alexandra Boishina, role of Annie in the short film "Talking with my Stranger" directed by Lora Markova - competition for young film directors - Cinema 355, Stoyan Kambarev Foundation. She has also appeared in commercials and music videos by Stefan Ilchev.