ГИМНАСТИКА ЗА БРЕМЕННИ


От Здрава Каменова

Режисьор Петринел Гочев

Сценография и костюми Надя Василева

Участват:

Ива Кирова, Ина Георгиева, Росица Огнянова, Цветана Горкиева, Гергана Змийчарова-гост, Теодор Софрониев, Борислав Сарафанов, Калин Костадинов и Делчо Чолаков

Четири бременни жени и четирите на име Мария се запознават на курс по гимнастика за бременни, а това запознанство ги отвежда до едно необмислено бягство и до най-лудата нощ в живота им. Една пиеса за най-екстремното, най-трансформиращото преживяване, а именно бременността, както жените и родителите преминават през нея и оцеляват ли любовта, избора да си родител. Елате на едно пътуване през абсурдите, лудостта, стриите и любовта на четири бременни жени, четирима мъже и една ексцентрична лекторка. Не обещаваме да е безопасно! Има огромен риск да минете през доста емоции от смях до сълзи и обратно, няколко пъти.

 

 

Pregnancy Gymnastics

By Zdrava Kamenova

Directed by Petrinel Gochev

Scenography and Costumes Nadia Vasileva

Cast: Iva Kirova, Ina Georgieva, Rositsa Ognyanova, Tsvetana Gorkieva, Gergana Zmiycharova-guest, Teodor Sofroniev, Borislav Sarafanov, Kalin Kostadinov and Delcho Cholakov

 

Four pregnant women named Maria meet at a maternity gymnastics class. This acquaintance leads them to a rash escape and the craziest night of their lives. This is a play about the most extreme experience – the pregnancy. A play about how women and parents go through this period of life, does the love and the choice of being a parent change during this time? You will witness a journey through the nonsense, madness, stretch marks and love of four pregnant women, four men and one eccentric lecturer. We don't promise it's safe! There is a huge risk that you will be emotional and go through tears and laughter several times.