КОЛЕДНА НЕРАЗБОРИЯ


Мили деца, имаме спешна нужда от подкрепа!  Нека дружно да стиснем палци, за да може и тази година Дядо Коледа навреме да раздаде желаните подаръци. Непослушните елфи Зън и Дрън са извършили щутотия. Вместо внимателно да вземат писмата и да ги занесат на добрия старец, те са ги намокрили. Това е голяма беда!  Как ли ще ги прочетат? Дали еленчето Рудолф ще помогне? Заповядайте! Помогнете да оправим тази неразбория!

Драматизация и режисура Дарко Ковачовски

Сценография и костюми Надя Василева

Композитор Камен Николов

Участват: Юлия Колова, Анна Ахчийска, Капка Пеняшка, Анастас Жайгаров

 

Christmas Mess

Dear children, we need your help! Let's keep our fingers crossed that this year Santa Claus will be able to deliver the desired gifts on time. But the naughty elves Zen and Dren are very mischievous. Instead of carefully taking the letters and taking them to the good old man, they got them wet! Big trouble! How will they read them? Will Rudolph the Reindeer help? Come on! Help fix this mess!

 

Directed by Darko Kovachovski

Set design and costumes: Nadia Vasileva

Music: Kamen Nikolov

Cast: Yulia Kolova, Anna Ahchiyska, Kapka Penyashka, Anastas Zhaigarov