"КРАСАВИЦАТА НА МАЛКИЯ ГРАД"


"КРАСАВИЦАТА НА МАЛКИЯ ГРАД"

"THE BEAUTY QUEEN  OF LEENANE"

от МАРТИН МАКДОНА

превод Мариана Мелнишка

постановка НИК АПЪР - гост от Словения

УЧАСТВАТ:

КАМЕЛИЯ ЛИШКОВСКА, РУМЯНА МЕРДЖАНСКА, ТЕОДОР СОФРОНИЕВ, КАЛИН КОСТАДИНОВ.

В малък град ли живеете?

Дали сте от красавиците на малкия град?

И вие ли сте като Мария, която се грижи за инвалидната си майка и чака своя Иво, който е отишъл да работи в Англия?

Или сте  като Радо, който най-обича да гледа телевизия и с неговата лудост променя живота в малкия град?

 Искате ли да видите в нови роли отличните актьори на врачанския театър: Румяна Мерджанска, Камелия Лишковска, Калин Костадинов и Теодор Софрониев.

Искате ли след „Тобелия” и „Нора” да видите новото представление на словенския режисьор Ник Апър?

Искате ли да видите многократно награждавания и поставян  в театри от целия свят текст?

Скъпи зрители, заповядайте  на най-новото представление на ДКТ-Враца „Красавицата на малкия град” от световно известния ирландски  автор Мартин Макдона.

Представлението се посвещава на Благой Стефановски. Това беше неговия последен театрален проект.

Снимки Цвети Горкиева

„The Beauty Queen of Leenane ( Кралицата на красотата на Лийнан) е продуциран от Druid Theatre Company ( Друид Тиътър Къмпани)/ Royal Court Theatre  ( Роял Корт Тиътър) в Town Hall Theatre ( Таун Хол Тиътър), Голуей, Ирландия на 1 февруари 1996 г. Продукцията впоследствие започва да се представя  в Royal Court Theatre Upstairs ( Роял Корт Тиътър Ъпстеърс) в Лондон на 5 март 1996 г.

Продукцията в последствие е продуцирана от Atlantic Theatre Company (Атлантик Тиътър Къмпани), Ню Йорк на 11 февруари 1998 г. След това започва да се играе на Бродуей, продуцирана от Atlantic Theatre Company, Randall L. Wreghitt ( Рандал Л.Регит), Chase Mishkin ( Чейз Мишкин), Steven M. Levy ( Стивън М.Леви) и Leonard Soloway ( Леонар Соловей) в сътрудничество с Джулиан Шлосберг и Норма Лангворти на 14 април 1998 г.

 

 

The Beauty Queen of Leenane

by Martin McDonagh

translated by Mariana Melnishka

staged by Nick Aper - guest from Slovenia

 

Cast: Kamelia Lishkovska, Rumyana Merdzhanska, Teodor Sofroniev, Kalin Kostadinov

 

Do you live in a small town?

Are you one of the small-town beauties?

Are you like Maria who takes care of her disabled mother and waits for her love, Ivo, who has gone to work in England?

Or are you like Rado, who loves to watch TV most of anything in the world and his madness can change everyone’s life in the small town?

Do you want to see the excellent actors of the Vratsa Theatre in these new roles?

After "Tobelia" and "Nora" comes the new performance of the Slovenian director Nick Aper!

Do you want to see the award-winning and the best theatrically performed text from around the world?

Dear viewers, welcome to the latest performance of Drama and Puppet Theatre Vratsa The Beauty Queen of Leenane by the world-famous Irish author Martin McDonough.

 

The performance is dedicated to Blagoj Stefanovski. It was his last theatre project.

 

Photos: Tsveti Gorkieva

 

The Beauty Queen of Leenane was produced by the Druid Theatre Company/Royal Court Theatre at the Town Hall Theatre, Galway, Ireland on 1 February 1996. The production subsequently opened at the Royal Court Theatre Upstairs in London on 5 March 1996.

 

Afterwards, the play was produced by the Atlantic Theater Company, New York on February 11, 1998. Then, it appeared on Broadway, produced by the Atlantic Theater Company, Randall L. Wreghitt, Chase Mishkin, Steven M. Levy, and Leonard Soloway in collaboration with Julian Schlossberg and Norma Langworthy on April 14, 1998.