"ХОТЕЛ МЕЖДУ ТОЯ И ОНЯ СВЯТ"


от  Ерик-Еманюел Шмит

превод Снежина Русинова-Здравкова

режисьор ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ

сценография и костюми  МАРИЯ ДИМАНОВА

музика  ИНА ГЕОРГИЕВА

УЧАСТВАТ:

Деян Жеков, Кирил Стаменов, Цветана Горкиева,

Борислав Борисов, Сабина Коен, Ина Георгиева,

Юлия Колова, Калин Костадинов.

Снимки Цвети Горкиева

„Как, за бога, стигнах до тук? Кога ще мога да си тръгна? Къде ще отида?“ Всеки гост, попаднал в Хотела между този и ония свят, си задава същите въпроси. Но никой не знае отговорите. Петима души, събрани по волята на съдбата, трепетно очакват накъде ще ги отведе свръхзвуковият асансьор. Само че в него се влиза накрая, а преди това трябва да убиеш страха от неизвестното.

Никой не знае как се е озовал тук, между два свята, но всеки много скоро разбира, че не може да си тръгне по собствено желание. На това странно място всичко е възможно, дори чудесата.

Написана в последната година на ХХ век, пиесата на Ерик-Еманюел Шмит е увлекателен съспенс между мечта и реалност, живот и смърт, комедия и трагедия.

Венцислав Асенов

В ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО СЕ ПОЛЗВА ЯРКА МИГАЩА СВЕТЛИНА!

 

 

Between Worlds

by Eric-Emmanuel Schmitt

translated by Snezhina Rusinova-Zdravkova

directed by Ventsislav Asenov

scenography and costumes made by Maria Damianova

music by Ina Georgieva

 

Cast: Deyan Zhekov, Kiril Stamenov, Tsvetana Gorkieva, Borislav Borisov, Sabina Cohen, Ina Georgieva, Julia Kolova, Kalin Kostadinov.

 

Photos: Tsveti Gorkieva

 

“How on earth did I get here? When will I be able to leave? Where will I go?" Every guest who gets to the Two Worlds Hotel asks the same questions. But nobody knows the answers. Five people brought together by the will of fate anxiously await the supersonic elevator to take them. But before getting to the elevator you must kill the fear of the unknown.

No one knows how they ended up here, between two worlds, but everyone soon realises that they cannot leave whenever they want. In this strange place, anything is possible, even miracles.

Written in the last year of the 20th century, Eric-Emmanuel Schmidt's play is a fascinating suspense between dream and reality, life and death, comedy and tragedy.