Международно участие

"Танго" пожъна невероятен успех в Румъния

\

Спектакълът „Танго” от Славомир Мрожек се завърна с куп отличия от ХV Международен фестивал на малките театри в Питещ, Румъния, който беше и ІІ фестивал на театрите на Балканите. Освен трупата от Враца, в проявата се включиха актьори от Одрин /Турция/ и Сегед /Унгария/. Домакините бяха представени от театри в Букуреш, Питещ, Крайова, Ромнико Вълча и др. градове на северната ни съседка.
Врачанският спектакъл беше отличен с награди за най-добър спектакъл на фестивала в Питещ и най-добро представление сред постановките на Балканите, с отличия си тръгнаха режисьорът Николай Поляков, актрисата от Враца Жана Рашева, а диплом имаше и за директора на ДКТ – Враца Анастас Попдимитров – заради усилията в популяризирането на румънския театър на Балканите.
Режисьожрът на „Танго” - Николай Поляков, обяви на пресконференция, че е доволен от спектакъла, който е направен с максимални усилия от негова страна и старание на актьорите Борислав Борисов, Огнян Симеонов, Сава Георгиев, Калина Кипрова, Константин Соколов, Ивелина Полякова и Жана Рашева, както и на хореографа Альоша Миладинов и сценографа Мария Диманова. Поляков допълни, че досега пиесата „Танго” е поставяна няколко пъти в България, но не е срещала интереса на публиката и разбирането на критиката. Този път обаче, Поляков се надява, че това ще се промени, защото „спектакълът е и забавен, и четлив, въпреки абсурдния свят и стилистика на Мрожек”.
Режисьорът припомни някои от най-известните фрази на полския автор:
„Тълпата търси пророк, но най-често намира своя фюрер” и „Живеем постоянно в абсурда, но само от време на време си даваме сметка за това”. Според Поляков, през 50-60 години историята се повтаря и ни среща с едни и същи герои. Затова той предупреди, че приликата с някои действителни лица е съвсем случайна, макар текстът за „Танго” да е писан преди половин век. Точно поради тази причина режисьорът предупреди, че има опасност главният герой в постановката Едек да ни връхлети…
Беше отчетена и ролята на хореографа Альоша Миладинов, благодарение на когото музиката във финалната поанта на спектакъла е по-различна от очакваното. За фон е използвана музика на полската авторка Жустина Ческовска, чиято компарсита прави финалът на „Танго” и оригинален, и неочакван.
„Танго” е второто ново заглавие в репертоара на ДКТ – Враца в неговия 73-и творчески сезон след „Сладкиш от любов” по Карло Голдони. До края на календарната година се очакват още две нови заглавия – по едно за възрастни и деца, с което новите проекти във Враца ще станат 4. Подобно нещо се случва в малко провинциални театри и в единични софийски…

 

“Tango” had great success in Romania

The performance "Tango" by Slavomir Mrozek returned with a bunch of honours from the XV International Festival of Small Theaters in Pitesti, Romania, which was also the II Festival of Theaters in the Balkans. In addition to the troupe from Vratsa, actors from Edirne /Turkey/ and Szeged /Hungary/ took part in the event. The hosts were represented by theatres in Bucharest, Pitesti, Craiova, Romnico Valcha, etc.

The performance from the Vratsa Theatre was honoured with awards for the best performance at the festival in Pitesti and the best performance among the productions in the Balkans. The director Nikolay Polyakov, the actress from Vratsa Zhana Rasheva left with awards, and there was also a diploma for the director of Vratsa Theatre Anastas Popdimitrov for his efforts in popularising the Romanian theatre in the Balkans.

The director of "Tango", Nikolay Polyakov, announced during a press conference that he was satisfied with the show which was made with maximum effort along with the actors Borislav Borisov, Ognyan Simeonov, Sava Georgiev, Kalina Kiprova, Konstantin Sokolov, Ivelina Polyakova and Zhana Rasheva, as well as choreographer Alyosha Miladinov and stage designer Maria Dimanova. Polyakov added that so far, the play "Tango" has been performed several times in Bulgaria, but it has not met the interest of the audience and the understanding of critics. This time, however, Polyakov hopes that will change, because "the show is funny and readable at the same time, despite Mrozek's absurd world and style".

The director recalled some of the most famous phrases of the Polish author:

"The crowd is looking for a prophet, but most often it finds its Führer" and "We live constantly in the absurd, but only from time to time we realize it." According to Polyakov, in 50-60 years history repeats itself and meets us with the same characters. Therefore, he warned that the resemblance to some real people is purely coincidental, although the text for "Tango" was written half a century ago. This is the reason why the director warned that the main character in the play Edek will attack us...

Thanks to the choreographer Alyosha Miladinov the music in the final point of the performance is different than expected. In the background, the music of the Polish author Justyna Steczkowska is used and this is how the finale of "Tango" is original and unexpected at the same time.

"Tango" is the second new title in the repertoire of Vratsa Drama and Puppet Theatre in its 73rd creative season after "The Servant of the Two Masters" by Carlo Goldoni. By the end of the year, two more new titles are expected - one for adults and one for children. And this is how the new projects for Vratsa Theatre will be four.