Международно участие

НАГРАДИ И УЧАСТИЯ

НОМИНАЦИИ за АСКЕЕР 1995
Румяна Мерджанска за женска роля в "Месец на село"
Сава Георгиев за поддържаща мъжка роля в "Месец на село"
Мария Диманова за костюмография за "Месец на село"
Бина Харалампиева за режисура на "Месец на село"

НОСИТЕЛ на АСКЕЕР 1995 - Мария Диманова за костюмография

НОМИНАЦИИ за АСКЕЕР 1999
Красимир Радков за поддържаща мъжка роля в "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви"
Красимир Вълканов за сценография на "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви"
Красимир Вълканов за костюмография на "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви"

НОСИТЕЛ на АСКЕЕР 1999 Красимир Вълканов за сценография

НОМИНАЦИИ за АСКЕЕР 2004
Йорданка Стефанова за женска роля в "Къщата на Иван"
Димитър Мартинов за поддържаща мъжка роля в "Къщата на Иван"

НОСИТЕЛ на АСКЕЕР 2004 Йорданка Стефанова за женска роля


"КЪЩАТА НА ИВАН"

1. НФМТФ Враца`04
- ІІІ награда за режисура - В.Асенов
- ІІ награда мъжка роля - Д.Мартинов
- ІІ награда женска роля - Й.Стефанова

2.Друмеви театрални празници Шумен `04
- І награда женска роля - Й.Стефанова

3. Празници на изкуствата "АПОЛОНИЯ" -Созопол`04
4. Международен фестивал "Театрален пристан на голямата река" Русе`04
5. Три пъти гостувала на сцената на Народен театъра "Иван Вазов" - по тяхна покана.

"БЕЗТЕГЛОВНАТА ПРИНЦЕСА"
Номинация за наградата за куклено актьорско майсторство на САБ - "ИКАР" на Емил Пеняшки за ролите му в "БЕЗТЕГЛОВНАТА ПРИНЦЕСА"
1. Международен куклено-театрален фестивал "Михаил Лакатник" Ямбол `05
2. Международен фестивал "Есенни театрални срещи" - Пазарджик - ІХ`05

"ОГНИВОТО"
"Панаир на куклите" - ЦКТ - София`03

"РЕВНОСТ В ТРИ ФАКСА"
"Сцена на кръстопът" Пловдив -ІХ`03

"ДИДРО В ПЕТЕРБУРГ"
Участия и награди
1. НФМТФ Враца`04
- ІІ награда за режисура - Н.Поляков
- ІІІ награда мъжка роля - Д.Мартинов
- І награда за сценография - М. и В.Додови

2. Международен фестивал "Сцена на кръстопът" Пловдив`04
Получена статуетка на заслужили участници през годините.

 

"ЧЕТИРИ ПРИКАЗКИ ЗА ЕДИН ЗМЕЙ"
1.Международен екологичен фестивал "Слънчоглед" ІV`05 Благоевград

 

"ВАЛОНСКА НОЩ"
1. НФМТФ Враца`05
- ІІ награда за сценография - Ч.Петрушева
- ІІІ награда женска роля - Р.Огнянова
2. Международен фестивал "Есенни театрални срещи" - Пазарджик - ІХ`05

"ХРАНА ЗА КУЧЕТА И КОТКИ"
1."БАЛКАН ТЕАТЪР ФЕСТ" `05 Югославия - Димитровград

"С ОГЪНЯ ИГРА НЕ БИВА"
1. Международен екологичен фестивал "Слънчоглед" 17.ІV`06 гр.Благоевград
2. Международен фестивал на спектакли за деца "Вълшебната завеса" гр.Търговище 5.V.`06
3. ІV Международна театрална лаборатория "Ян Бибиян" в гр.Силистра 29.V`06


"ЕЛА ПРИ МЕН, КРЕМЪЛ"
1. НФМТФ Враца`06г.
- ІІ награда за мъжка роля - Ан.Попдимитров
- ІІІ награда за женска роля- Хр. Караиванова
2.Фестивал на Камерен театър "РИСТО ШИШКОВ" Струмица - Република Македония.
3. Международен театрален фестивал "Сцена на кръстопът" Пловдив`06
3. "БАЛКАН ТЕАТРЪР ФЕСТ" `06 Югославия - Димитровград
4.Международен фестивал на градовете побратими "Подмосковные вечера" гр.Мытищи Московска област - Първа награда за мъжка роля -Ан.Попдимитров


"ОСКАР И РОЗОВАТА ДАМА"
Номинация за режисьорски дебют за наградата ИКАР за 2007 г. на Йордан Славейков.

„СЪНУВАХ БЯГ”
І награда за мъжка роля на Международен фестивал в Питещ (Румъния)
І награда за мъжка роля на Международен фестивал в Белград (Сърбия)
І награда за мъжка роля на Международен фестивал в Крагуевац (Сърбия)
ІІ награда за мъжка роля на Национален фестивал на малките театрални форми – Враца 2009 г.

Почетна значка от Съвета на европейската научна и културна общонст и Официалното представяне на уникалните селища в Европа. Отличието бе връчено на 24 юни 2010 г. заради "завоюван висок престиж, обществено признание и принос на институцията към българската култура".

„ТЕСТЪТ” („ХРАБРИЯТ СИМОН КОРАХ”)
ІІІ награда за мъжка роля на Националния фестивал на малките театрални форми – Враца 2010 г. на Сава Георгиев;
І награда за режисура на Международен фестивал в Питещ (Румъния) на Николай Поляков

Специален приз на международното жури на НФМТФ – Враца 2011 за Анастас Попдимитров и Йоанна Поповска за „Столовете” от Йожен Йонеско, копродукция на Мал драмски театър Битола, Македония и ДКТ - Враца.

І награда за женска роля на:
Румяна Мерджанска за ролите й в „Изгубени в звездите” от Семьон Злотников и Йоанна Поповска за „Столовете” от Йожен Йонеско, копродукция на Мал драмски театър Битола, Македония и ДКТ – Враца.
І награда за мъжка роля на Анастас Попдимитров за „Столовете” от Йожен Йонеско, копродукция на Мал драмски театър Битола, Македония и ДКТ – Враца.

 

Awards and Appearances

NOMINATIONS for ASKEER 1995

Rumyana Merdzhanska for a female role in "A Month in the Countryside"

Sava Georgiev for supporting the male role in "A Month in the Countryside"

Maria Dimanova for costume design in "A Month in the Countryside"

Bina Haralampieva for the direction of "A Month in the Countryside"

 

WINNER of ASKEER 1995 - Maria Dimanova for costume design

 

NOMINATIONS for ASKEER 1999

Krasimir Radkov for supporting male role in "Rosencrantz and Guildenstern are Dead"

Krasimir Vulkanov for the scenography of "Rosencrantz and Guildenstern are Dead"

Krasimir Vulkanov for costume design of "Rosencrantz and Guildenstern are dead"

 

WINNER of ASKEER 1999 Krasimir Vulkanov for scenography

 

NOMINATIONS for ASKEER 2004

Yordanka Stefanova for a female role in "Ivan's House"

Dimitar Martynov for a supporting male role in "Ivan's House"

 

WINNER of ASKEER 2004 Yordanka Stefanova for her female role in "Ivan's House"

 

"IVAN'S HOUSE"

 

1. National Festival of the Small Theatre Forms Vratsa`04

- 3rd award for directing - V. Asenov

- 2nd award for male role - D.Martinov

- 2nd award for female role - J. Stefanova

 

2. Drumevi Theatre Holidays Shumen `04

- winner award for female role - J. Stefanova

 

3. Festivals of the arts "APOLONIA" - Sozopol `04

4. International Festival "Theatrical Port of the Great River" Ruse`04

5. Three times guest appearances on the stage of the National Theater "Ivan Vazov"

 

"THE HEADLESS PRINCESS"

Nomination for the Puppet Acting Award "ICAR" to Emil Penyashki for his roles in "THE HEADLESS PRINCESS"

1. International Puppet and Theatre Festival "Mihail Lakatnik" Yambol `05

2. International Festival "Autumn Theatre Meetings" - Pazardzhik - ХХ05

 

"THE FIRE"

"Puppet Fair" - CKT - Sofia`03

 

"JEALOUSY "

"Scene at the Crossroads" Plovdiv -IX`03

"DIDERO IN PETERSBURG"

Participations and prizes

1. National Festival of the Small Theatre Forms Vratsa`04

- 2nd award for directing - N.Polyakov

- 3rd award male role - D.Martinov

- winner award for scenography - M. and V. Dodovi

 

2. International Festival "Scene at the Crossroads" Plovdiv`04

Received a statuette of deserving participants over the years.

 

"FOUR TALES ABOUT ONE DRAGON"

International ecological festival "Sunflower" IV`05 Blagoevgrad

 

"WALLON NIGHT"

1. National Festival of the Small Theatre Forms Vratsa`05

- 2nd award for scenography - Ch. Petrusheva

- 3rd award for a female role - R. Ognyanova

2. International Festival "Autumn Theater Meetings" - Pazardzhik - ХХ05

 

"FOOD FOR DOGS AND CATS"

1. "BALKAN THEATRE FEST" `05 Yugoslavia - Dimitrovgrad

 

"DO NOT PLAY WITH FIRE"

1. International Ecological Festival "Sunflower" 17.IV`06 Blagoevgrad

2. International Festival of Performances for Children "Magic Curtain" Targovishte 5.V.`06

3. IV International Theatre Laboratory "Ian Bibian" in Silistra 29.V`06

 

"COME TO ME, KREMLIN"

1. NFMTF Vratsa`06.

- 2nd award for male role - An. Popdimitrov

- 3rd award for a female role - Hr. Karaivanova

2. Festival of Chamber Theater "RISTO SHISHKOV" Strumica - Republic of Macedonia.

3. International Theatre Festival "Scene at the Crossroads" Plovdiv`06

3. "BALKAN THEATER FEST" `06 Yugoslavia - Dimitrovgrad

4. International festival of sister cities "Podmoskovnye vechera" Mytishti, Moscow region – Winner award for a male role - An. Popdimitrov

 

"OSCAR AND THE PINK LADY"

Nomination for director debut for the 2007 IKAR Award of Yordan Slaveykov.

 

"I DREAMED OF RUNNING AWAY"

Winner award for a male role at the International Festival in Pitesti (Romania)

Winner award for a male role at the International Festival in Belgrade (Serbia)

Winner award for a male role at the International Festival in Kragujevac (Serbia)

2nd award for a male role at the National Festival of Small Theatre Forms - Vratsa 2009.

 

Badge of Honor from the Council of the European Scientific and Cultural Community and the Official Presentation of the Unique Villages of Europe. The distinction was awarded on June 24, 2010, because of "conquered high prestige, public recognition and contribution of the institution to Bulgarian culture".

 

"THE TEST" ("THE BRAVE SIMON KORAH")

3rd award for a male role at the National Festival of Small Theater Forms - Vratsa 2010 to Sava Georgiev;

Winner award for directing at the International Festival in Pitesti (Romania) to Nikolay Polyakov

 

Special award of the international jury of the National Festival of Small Theatre Forms Vratsa 2011 for Anastas Popdimitrov and Joanna Popovska for "The Chairs" by Yozhen Ionesco, co-production of the Little Drama Theatre Bitola, Macedonia and Vratsa Drama and Puppet Theatre.

 

Winner award for female role to:

Rumyana Merdzhanska for her roles in "Lost in the Stars" by Semyon Zlotnikov and Joanna Popovska for "The Chairs" by Eugene Ionesco, a co-production of the Mal Drama Theatre Bitola, Macedonia and Vratsa Drama and Puppet Theatre.

Winner award for the male role of Anastas Popdimitrov in "The Chairs" by Eugene Ionesco, co-production of Mal Drama Theater Bitola, Macedonia and Vratsa Drama and Puppet Theatre.