Жената над нас

Алексей Слаповски


„ЖЕНАТА НАД НАС е “комитрагедия ” - така сам я определя нейният автор Алексей Слаповски - един от най -успешните
съвре менни руски драматурзи. Животът е танц на любовта... Първото ми усещане беше на тъга, но имаше и нещо друго, дълбоко скрито в тази история – надеждата. Правото на втори шанс и неговата цена. Итака - обстоятелствата изпращат трима мъже в дома на млада жена. Трима мъже с различни съдби и път в живота. Всеки има своите. Причини  отвели го в света на самотата. Просто устроени, обикновени и същевременно сложни хора – със своя дълбока тайна и болка, отчуждени по свой начин от нравите и обществото, в което живеем днес. Отношенията се усложняват, очертават се конфликти и обрати – започва състезание. Кой ще успее? Маските падат. Колко лица има истината? Какво ще се

случи в една крайградска вила в рамките на три дни между тези мъже и очарователната стопанка, предстои да видим. Чрез комедийни диалози и ситуации ще се опитаме да навлезем в скритите механизми на човешката психика и поведение и същевременно да поставим тревожни въпроси. Древните казват „ животът е красива тайна и отговорите ги има“. Дали пък човек наистина не е повече от това, което проявява. Но да предизвикаме ума и дадем път на театъра! .... “ – Огнян Симеонов

Превод- Веселина Гюлева
Сценография и костюми - Виржиния Додова
Хореография и пластични решения - Симеонов, Милчева, Жеков, Борисов, Вълчев
Режисура - Огнян Симеонов


В ролите -  Милена Милчева, Борислав Борисов, Деян Жеков, Ивайло Вълчев


Снимки Цвети Горкиева

 

 

Woman on Us

Woman on Us is a tragicomedy - that's how its author Aleksey Slapovsky defines it. He is one of the most successful contemporary Russian playwrights.

Life is a dance of love... The first feeling was sadness but there was something else deeply hidden in this story - hope. When you’ve got the right to receive a second chance and its cost. Ithaca: the circumstances send three men to visit a young woman at her home. Three men with different destinies and paths in life. Everyone has their own. Different reasons led them to the world of loneliness. Simple, ordinary and at the same time complex people - with their deep secrets and pain, alienated in their own way from the mores and society in which we live today. Relationships get complicated, conflicts and twists emerge - a competition begins. Who will succeed? The masks are falling. How many faces does truth have?

You are going to watch what will at a suburban cottage within three days between these men and the charming lady. Through comedic dialogues and situations, we will try to get into the hidden mechanisms of the human psyche and behaviour and at the same time raise disturbing questions. The ancients say: "Life is a beautiful mystery and the answers are there". Is a person more than what he shows? Well, let's challenge our minds and watch this play!

 

Translated by Veselina Guleva

Scenography and costumes: Virginia Dodova

Choreography: Simeonov, Milcheva, Zhekov, Borisov, Valchev

Directed by Ognyan Simeonov

Cast: Milena Milcheva, Borislav Borisov, Deyan Zhekov, Ivaylo Valchev

 

 

Photos: Tsveti Gorkieva