Двайсет хиляди страници

Лукас Берфус


Преводач – Владко Мурдаров
Режисьор – Дамян Тенев
Сценография и костюми – Радостина Тодорова
Музика – Дамян Тенев
 
Участват - Борислав Сарафанов, Цветана Горкиева, Емона Илиева, Веселин Мезеклиев, Венета Иванова/Сабина Коен, Камелия Лишковска, Малинка Ганчева-Лютибродска, Петър Горанов, Теодор Софрониев.

Тони, съвсем обикновен млад мъж, става жертва на инцидент. Докато се опитва да влезе в контейнер, за да вземе от там стар фотоапарат, който му е направил впечатление, огромен кашон с двайсет и пет тома история пада върху главата му. Отново на крака, светът е различен за Тони. Двайсетте хиляди страници, който са паднали върху него, сега са запаметени в главата му, дума по дума, изречение по изречение. Но историите, които съдържат тези страници започват да го преследват, събуждат в него чувства, които той не можа да си обясни – те започват да го измъчват. Това са истории от Втората Световна Война, човешки истории, истории за насилие и болка, истории за нехуманно отношение на човешко същество спрямо друго човешко същество, истории за човешката низост. Търсейки отговор на въпроса, как е възможно всичко това, Тони посещава човека, който е хвърлил кашона върху главата му, но той се оказва отчаян професор на прага на лудостта, след това попада в гражданско радио, след това в телевизионен формат наречен „Мегаталантът”, след това в…

„Двайсет хиляди страници” е трагикомедия за липсата на разбиране в съвременното общество, за самотата сред „свои”, за стойността на паметта , за изменените ценности.

„Двайсет хиляди страници” е текст за обществото в упадък, за липсата на справедливост, за човека превърнат в продукт.

„Двайсет хиляди страници” е приказка за любовта и надеждата.

 

Twenty Thousand Pages

By Lukas Barfuss

 

Translated by Vladko Murdarov

Directed by Damian Tenev

Scenography and costumes: Radostina Todorova

Music: Damian Tenev

 

Cast: Borislav Sarafanov, Tsvetana Gorkieva, Emona Ilieva, Veselin Mezekliev, Veneta Ivanova/Sabina Cohen, Kamelia Lishkovska, Malinka Gancheva-Lyutibrodska, Petar Goranov, Teodor Sofroniev.

 

Tony, a very ordinary young man, becomes the victim of an accident. While he is trying to enter a container to grab an old camera that has impressed him, a huge box with twenty-five volumes of worlds falls on his head. The world now is totally different for Tony. The twenty thousand pages that had fallen upon him are now memorised in his head word by word, sentence by sentence. These stories not only begin to haunt him but also make him feel some things that he could not explain. These stories are from the Second World War, human stories, stories of violence and pain, stories of the inhumane treatment of a human being towards another human being, and stories of human baseness. Looking for answers to how all this is possible, Tony visits the man who dropped the box on his head, but he turns out to be a desperate professor on the verge of madness. Then he finds himself on public radio, then on a television format called "The Mega Talent”, then in…

"Twenty Thousand Pages" is a tragicomedy about the lack of understanding in modern society, about loneliness, about the value of memory, and about changed values.

"Twenty thousand pages" is a play about society in decline, about the lack of justice, about the man turned into a product.

"Twenty thousand pages" is a tale of love and hope.