Профил на купувача

Обява за търг за отдаване под наем

На основание чл.13, ал 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Наредбата на Община Враца и Вътрешните правила на ДКТ Враца за отдаване под наем,

О Б Я В Я В A М:

 търг с тайно наддаване

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

намиращи се в сградата на ДКТ–Враца  с площ 200кв.м и месечна цена 1000 лв.

Оглед на помещенията от вторник до петък от 10 до 12 часа.

Депозит за участие – 100лв.(сто лева), който се внася в касата на театъра.

Документи за участие:

1. Заявление за участие

2. Декларация по параграф 2 от Наредбата

3. Удостоверение за липса на задължение

4. Декларация за оглед на обекта

5. Ценова оферта, поставена в непрозрачен плик

6. Документ за платен депозит

7. Проекто договор

 

Валидността на предложението – един месец от датата на публикуването на обявата (от 26.05.2021г.).

Телефон за контакт: 0878381030

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО