Профил на купувача

Обява за търг за отдаване под наем

На основание заповед № 4/25.01.2018г. на Директора на ДКТ и на основание чл.13, ал.4 от НРПУРОИ на Община Враца.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект частна общинска собственост, находящ се в сградата на ДКТ Враца, - част от „Фоайе II етаж – 320 кв.м.” (бившата бинго зала):                                                                  

 Първоначална цена – 2260.00лв. /две хиляди двеста и шестдесет лева/  - месечен наем
Търгът ще се проведе с тайно наддаване.
Търгът ще се състои на 07.03.2018г. от 10.00ч. в сградата на Драматично- куклен театър Враца.
Тръжната документация е на разположение всеки ден от 08.00ч. до 16.00ч. в счетоводството на театъра.

Депозит за участие 256.00лв./двеста петдесет и шест лева/, които се внасят в касата на театъра, представляващ 10% от първоначалната наемна цена. Ако кандидатът спечелил търга не подпише договор за наем депозита не се възстановява.

Краен срок за подаване на документи до 06.03.2018г.

Оглед на помещението може да се извърши всеки ден от 8.00ч. до 16.00ч. Кандидатите подписват декларация по образец за извършен оглед.

До участие в търга няма да бъдат допускани юридически или физически лица не изпълнили задълженията си към Община Враца и НАП.

При неявяване на кандидат, втори търг ще се проведе на 20.03.2018г.

 

                                               От Ръководството