Състав

Емона Илиева

Емона Илиева

ЕМОНА ИЛИЕВА е родена в гр. Добрич. Обучава се в школата при проф. Н. Сейкова в НАТФИЗ. След това завършва специалността Актьорско майсторство за драматичен театър в Театрален Колеж "Любен Гройс" в класа на проф. Е. Баева през 2016г., а сега е Магистър по специалността „Театрално изкуство и общество“, НБУ.

Емона е част от трупата на Драматично-куклен театър Враца от 2016 г. Участва в спектаклите "Летене", реж. В. Вихърова, "Бащата", реж. Л. Георгиевски, "Ромео и Жулиета" , реж. В. Асенов, "Предградие" , реж. Евгени Будинов, "Красавицата и княза", реж. Николай Поляков. 

Младата актриса има участия и в различни театрални проекти, фестивали, уъркшопове и работни програми в България и чужбина. Част от тях са с Европейската театрална организация Euroculture en Pays Gentiane,  представлението "Don Quichotte", Франция, 2016, Работната програма в "The Workcenter of J.Grotowski and Thomas Richards", Италия, 2018 и Актьорската работна програма в SCOT Company, Япония, 2019, също така е част от музикалната обучителна програма Academia Musica на Фондация Йордан Камджалов през 2018-2019. Работила е с режисьори като В.Пърликов, Ани Васева, Н. Поляков, Н. Сейкова, В. Асенов, В. Вихърова, М. Младенова, Ованес Торосян и др.

Едни от последните й театрални проекти в България извън Врачанския театър са "Пиеса за нас" и "Пътуване към ада" реж. Ани Васева, моноспектакълът "Хирошима", реж. Стодара, "Нарцис и Ехо", реж. Ованес Торосян и "Hot Spots- открита градска линия", реж. В . Вихърова като и двата са част от Пловдив 2019. Най-последното й участие е в театралния формат "МОНОЛОЗИТе МИ с Емона Илиева" в галерия MOZEI, София, 2020.

Емона е сред първите стипендианти на Национална стипендия „С усилия към звездите“ на фондация „Културни перспективи“ в област „Театър“ за 2019г, с ментори Ина Кънчева и Явор Гърдев. Любимото й хоби е да свири на нейната лира Роузлинд.

 

Emona Ilieva was born in Dobrich. She graduated in Drama Acting at the "Lyuben Grois" Theatre College in the class of Prof. E. Baeva in 2016, and now she has a Master's degree in "Theatrical Art and Society" from New Bulgarian University.

Emona has been part of the troupe of the Vratsa Drama and Puppet Theatre since 2016. She participated in the performances "Flying" directed by V. Viharova, "The Father" directed by L. Georgievski, "Romeo and Juliet" directed by V. Asenov, "Suburb" directed by Evgeni Budinov, "The Beauty and the Prince" directed by Nikolai Polyakov.

The young actress has participated in various theatre projects, festivals, workshops and work programs in Bulgaria and abroad. Some of them are with the European theatre organization Euroculture en Pays Gentiane: the performance "Don Quichotte", France, 2016, the Work Program at "The Workcenter of J.Grotowski and Thomas Richards", Italy, 2018 and the Actor Work Program at SCOT Company, Japan, 2019, is also part of the Academia Musica music training program of the Yordan Kamdjalov Foundation in 2018-2019. She worked with directors such as V. Perlikov, Ani Vaseva, N. Polyakov, N. Seykova, V. Asenov, V. Vikhorova, M. Mladenova, Hovhannes Torosyan and others.

Some of her last theatre projects in Bulgaria outside of the Vratsa Theater are "A Play for Us" and "Journey to Hell" directed by Ani Vaseva, the one-man play "Hiroshima" directed by Stodara, "Narcissus and Echo" directed by Hovhannes Torosyan and "Hot Spots - an open urban line", directed by V. Viharova as both are part of Plovdiv 2019. Her most recent participation is in the theatre format "MY MONOLOGUES with Emona Ilieva" in the MOZEI gallery, Sofia, 2020.

Emona is among the first scholarship fellows of the "Striving for the Stars" National Scholarship of the "Cultural Perspectives" Foundation in the "Theatre" area for 2019, with mentors Ina Kancheva and Yavor Gurdev. Her favourite hobby is playing her Rosalind lyre.