НЕТА обеща подкрепа за фестивала във Враца

Управителният съвет на Нова европейска театрална мрежа /НЕТА/ проведе днес /19 май/ заседание във Враца, на което бяха набелязани дейностите на най-голямата театрална мрежа в Европа през 2015 година.
Председателят на НЕТА Благой Стефановски от Македония обеща, че организацията „по-дейно ще помага на организаторите на Международния фестивал на камерните театри във Враца”, който се реализира за пета поредна година паралелно с Националния фестивал на малките театрални форми. „Освен професионалната организация на фестивала, във Враца има и чудесна публика”, допълни още бившият министър на културата на Македония.

Директорът на ДКТ-Враца Анастас Попдимитров припомни, че във Враца се провежда най-старият театрален фестивал в България, който е създаден през 1977 г. „Страхотно е, че НЕТА вече пета година провежда своя проява при нас и че международният фестивал на камерните театри се утвърди. В настоящата икономическа обстановка обаче, имаме нужда от подкрепата на театралната мрежа, за да продължим да поддържаме високото ниво на селекция, представления и участия. С цената на много усилия, на разбиране от страна на общинското ръководство и нашите спонсори, успяваме да се справим, защото държавата трудно намира пари за култура”, коментира Попдимитров.

Генералният секретар на НЕТА Дамир Домитрович от Словения пък беше въодушевен от двата фестивала и не скри оптимизма си за бъдещето им: „Присъстваме на най-силното издание на фестивал на НЕТА във Враца – играе се на три сцени; публиката не оставя едно свободно място, доста правостоящи гледат спектаклите, а качеството тази година е на страхотно ниво. Благодаря на Враца за провеждането на този уникален фестивал!”.
Домитрович отчете, че последните тенденции в Европа са към намаляване на театралните фестивали, затова „проявата във Враца има още по-голяма тежест не само в България и на Балканите, но и в Европа”. Генералният секретар определи и посоките на развитие, към които ще се стреми НЕТА през тази година: качване в интернет пространството на повече продукция, изиграна на сцени и фестивали на НЕТА; създаване и утвърждаване на интернет-телевизия със спектакли, продуцирани от НЕТА; мениджмънт на представления, чрез които отделните държави-членки на НЕТА да обменят европейски ценности; провеждането на фестивали на НЕТА в: ExPonto в Любляна /Словения/, Враца /България/ и Струмица /Македония/; презентации на 12 спектакъла, продуцирани от НЕТА в интернет пространството и собствена телевизия; провеждане на фестивал на НЕТА в реновирания национален театър в Букурещ /Румъния/, който е между 28 август и 5 септември т.г…

                                                                                                                 ******************************
The Governing Council of the New European Theatre Network / NETA / had a session on 19th May in Vratsa, to discuss the activities of the largest theatre network in Europe in 2015.
The Chairman of NETA Blagoj Stefanovski from Macedonia promised that the organization "will more actively help the organizers of the International Festival of chamber theaters in Vratsa", which is implemented for the fifth consecutive year in parallel with the National Festival of small theatrical forms. "Besides the professional organization of the festival, in Vratsa there is a wonderful audience," added the former minister of culture of Macedonia.

The director of Drama and Puppet Theatre-Vratsa Anastas Popdimitrov recalled that in Vratsa the oldest theatre festival in Bulgaria is held, a festival, which was established in 1977. "It's great that NETA has held its event for five years now with us and the international festival of chamber theaters gained popularity and prestige. In the current economic climate, however, we need the support of the theatre network in order to continue to maintain the high level of selection and performances. With a lot of effort and assistance of the municipal government and our sponsors we manage to cope, because it is hard for the state to find money for culture, "said Popdimitrov.

The general secretary of NETA Damir Domitrovich from Slovenia was elated by both festivals and did not hide his optimism about the future, "We are witnessing the best edition of the festival NETA in Vratsa – performances on three stages; the audience fills the halls and there are people standing to watch the performances and the quality this year is at an awesome level. I thank Vratsa for this unique festival ".
Domitrovich reported that recent trends in Europe are to reduce the number of theatre festivals, so "this event in Vratsa is is of great significance not only in Bulgaria and the Balkans, but also in Europe." The General Secretary also determined the directions of developmentof NETA this year: uploading more production played on scenes and festivals NETA; creating and establishing Internet-TV with shows produced by NETA; Management of performances by individual Member States NETA share European values; conducting festivals in NETA: ExPonto in Ljubljana / Slovenia / Vratsa / Bulgaria / and Strumica / Macedonia /; presentations of 12 performances produced by NETA on the web and its own TV; holding a festival of NETA in the renovated National Theatre in Bucharest / Romania /, which is between August 28 and September 5 this year.