Наградените от 25-ия НФМТФ и 4-ия МФКТ на НЕТА - Враца 2014

П Р О Т О К О Л

Днес 22.05.2014 г., журито след като видя спектаклите включени в програмата на ХХV издание на Национален фестивал на малките театрални форми, в състав:

Председател проф. д-р Васил Стефанов
Членове проф. Кристина Тошева
Стефан Янков

ПРИСЪДИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ

ЗА РЕЖИСУРА
І награда на Лилия Абаджиева за спектакъла „Дневникът на един луд” от Гогол на ДКТ ”Иван Димов” Хасково.
и
І награда на Николай Поляков за спектакъла «Още веднъж, ако позволите» от Мишел Трамбле на ДКТ-Враца.
ІІ награда на Владлен Алесандров за спектакъла «Прах в очите» от Дьорд Шпиро на Сатиричен театър «Алеко Константинов» София.

ІІІ награда не се присъжда.

ЗА СЦЕНОГРАФИЯ

І награда на Теодора Лазарова за сценография и костюми на спектакъла „Глас” на ДТ „Н.О.Масалитинов” Пловдив.

ІІ награда не се присъжда.

ІІІ награда не се присъжда.

ЗА МЪЖКА РОЛЯ

І награда на Николай Урумов за ролята на Поприщин в спектакъла „Дневникът на един луд” на ДКТ „Иван Димов” Хасково и за ролята на Мъжа в спектакъла „Прах в очите” на Сатиричен театър „Алеко Константинов” София.

ІІ награда на Анастас Попдимитров за ролята на Разказвач в спектакъла «Още веднъж, ако позволите…» на ДКТ-Враца.

ІІІ награда не се присъжда.

ЗА ЖЕНСКА РОЛЯ

І награда на Ивана Папазова за моноспектакъла „Глас” на ДТ„Н.О. Масалитинов” Пловдив.

ІІ награда на Станка Калчева в ролята на Нана в спектакъла «Още веднъж, ако позволите…» на ДКТ-Враца.

ІІІ награда не се присъжда.


Журито присъжда специална награда на студентите-участници в спектакъла „Карай да върви…” с режисьор Теди Москов на Университетски театър на НБУ София.

Наградата за най-добре музициращ актьор, връчвана от проф.Стефан Драгостинов, се присъжда на Криса Йоаниду в спектакъла „Човекът, който…” от Матей Вишниек.


ЖУРИ:
Председател проф. д-р Васил Стефанов ...............

Членове проф. Кристина Тошева .................

Стефан Янков ..................
 

П Р О Т О К О Л №1

На заседанието групата за обсъждане на Международните спектакли от програма на фестивала на NETA от 22.05.2014 г.

ПРИСЪСТВАТ ГРУПА В СЪСТАВ:
1. МАКАРОВА ЕЛЕОНОРА -Русия
2. ТОДОР КУЗМАНОВ - Македония
3. ГОЦЕ РИСТЕВСКИ - Македония
4. СИМОН ГРАБОВАЦ - Сърбия
4. ВЕСЕЛИНА ГЮЛЕВА - България

СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ, ГРУПАТА ПРИСЪЖДА СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА NETA

1. На спектакъла „Народен враг” от Хенрик Ибсен, копродукция на „Teatre of an actor„ (Македония) театър „ODA” (Косово) с режисьор Дино Мустафич – награда за оригинален съвременен прочит.
2. На Криса Йоаниду – награда за женска роля за спектакъла „Човекът, който…” от Матей Вишниек с режисьор Павлос Данелатос.
3. На спектакъла „Старомодна комедия” от Ал. Арбузов с режисьор Василе Тома на театър „Нотара” – награда за най-добър актьорски ансамбъл на Ада Наврот, Василе Тома и Дан Клучинши.
4. На спектакъла „План Б” от Мария Чолпа, режисьор Слободан Милатович, на Херцегновския театър (Черна гора) – награда на актьорисата Юлия Милачич за експресивна и ярка игра на сцената.
5. На спектакъла „Корекция” от Зоран Гаши с режисьор Ник Ъпър на Малък драмски театър (Битола, Македония), копродукция на Македония, Словения и България – награда ефектен мултимедиен дизайн.
6. На спектакъла „Медея – майка ми” от Иван Добчев в съавторство със Стефан Иванов, режисьори Маргарита Младенова и Иван Добчев на ТР „Сфумато” – награда за нов театрален език.
7. На спектакъла „Тобелия” от Любомир Джуркович с режисьор Ник Ъпър на Драматично-куклен театър Враца – награда за единство на режисьорското решение и актьорската игра.
8. На спектакъла „Сойките” от Александру Кирицеску с режисьор Матей Вароди на Театър ”Al.Davila” Питещи – награда за сценография и костюми.

 
Record №1
Meeting of the jury to discuss the performances of the international program of the festival of NETA on 22/05/2014

Members of the jury:
1. ELEONORA MAKAROVA - Russia
2. TODOR KUZMANOV - Macedonia
3. GOTSE RISTEVSKI - Macedonia
4. SIMON GRABOVAC - Serbia
5. VESELINA GIULEVA – Bulgaria

After the discussion the following performances were awarded:

1. “ENEMY OF THE PEOPLE” by Henrik Ibsen, co-production of “Theatre of an Actor” (Macedonia) and “ODA” Theatre (Kosovo), directed by Dino Mustafich – Award for Original Modern Interpretation
2.Chrissa Ioannidou – Best Actress Award, “THE MAN WHO…” by Matei Visniec, Direction Pavlos Danelatos, Private Chrissa Ioannidou, Thessaloniki Greece
3.”OLD FASHION COMEDY” by Alexei Arbuzov, directed by Vasile Toma, “NOTTARA” Theatre Bucharest - Acting Ensemble Award to Ada Navrot, Vasile Toma, Dan Clucinschi
4. “PLAN B” by Marija Colpa, directed by Slobodan Milatovich, Hercegovinski Theatre Montenegro – Expressive and Vivid Stage Perfornmance Award to Julija Milachich
5. “CORRECTION” by Zoran Gashy, directed by Nick Upper, Little Drama Theatre Bitola, co-production of Bulgaria, Macedonia and Slovenia – Spectacular Multimedia Design Award
6. “MEDEA – MY MOTHER” by Ivan Dobchev in collaboration with Stefan Ivanov, directed by Margarita Mladenova and Ivan Dobchev, Theatre “Sphumato” – New Theatre Language Award
7. “TOBELIA” by Lubomir Jurkovitch, directed by Nick Upper, Drama and Puppet Theatre Vratsa – Unity of Direction and Acting Award
8. “JAY BIRDS” by Alexandru Kiritzesku, directed by Matey Varody, “Al. Davila” Theatre - Pitesti, Romania – Scenography and Costumes Award


1. ELEONORA MAKAROVA
2. TODOR KUZMANOV
3. GOTSE RISTEVSKI
4. SIMON GRABOVAC
5. VESELINA GIULEVA